วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่3

แผนการสอน
1.จากการศึกษารายระเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทคโนโลยี ตลอดวัสดุ อุปกรณื วิธีการ และการบูรนาการ จากเนื้อหา 15 หน่วยการเรียนใช้เวลา 16 สัปดาห์ๆละ 4 ชั่วโมงรวม 60 ชั่วโมง

บทความที่2

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอนระบบกระบวนการสื่อความหมายการจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนำให้รูจักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผลและการรักษาสื่อการเรียนการสอน
ฝึกปฎิบัติการผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

บทความที่1

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
จุดประสงค์
1.ให้เข้าใจความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญเทคโนโลยีการศึกษาต่อการเรียนการสอน
2.ให้เข้าใจจิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ และการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสอนและการใช้สื่อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
3.ใข้ใจประเภทและศักยภาพของสื่อการสอนแต่ละชนิด
4.ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่การเรียนการสอน
5.ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน