วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่2

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอนระบบกระบวนการสื่อความหมายการจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนำให้รูจักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผลและการรักษาสื่อการเรียนการสอน
ฝึกปฎิบัติการผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

ไม่มีความคิดเห็น: