วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่3

แผนการสอน
1.จากการศึกษารายระเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทคโนโลยี ตลอดวัสดุ อุปกรณื วิธีการ และการบูรนาการ จากเนื้อหา 15 หน่วยการเรียนใช้เวลา 16 สัปดาห์ๆละ 4 ชั่วโมงรวม 60 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น: